RetroMTA

CHỈ ĐỊNH RetroMTA
1. Che tủy lộ 4. Lấy tủy buồng
2. Vá sàn tủy bị lủng 5. Trám lót
3. Trám bít răng bị gãy