BassiEndo – Trâm nội nha lại – Retreament kit

510.000

👉Dùng trâm quay 25.01 để lấy đi phần mùn ngà 2/3 trên của ống tủy
👉Đến đoạn tắc nghẽn dùng trâm tay K10 or K15 nhẹ nhàng lách qua điểm tắc nghẽn ( giống như dùng trâm tay số nhỏ để tạo đường trượt cho trâm quay vậy)
👉Sau khi trâm tay đến được chóp tiếp tục dùng trâm máy 25.01 để đến chóp.
👉Nếu không thể đến chóp bằng 25.01, có thể dùng 15.03 hoặc 15.05, sau đó dùng trâm tay K10 hoặc K15 tạo đường trượt cho 15.03 hoặc 15.05 cho đến khi đến chóp

👉Khi đạt đến chóp với trâm 25.01 nếu cảm giác bị lõng ( loose) hoặc không nhìn thấy mùn ngà trên đầu cắt có thể dùng trâm lớn hơn 30.01

👉Kết thúc bằng 25.05 hoặc 30.05 theo số cây dẫn đường